A partir del 9 de setembre de 2018 serà obligatori estar inscrit al ROLECE per contractar amb l'Ajuntament
13/07/2018

A partir del 9 de setembre de 2018 bona part de les contractacions realitzades per les administracions públiques requeriran que les empreses participants estiguin inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE) o el seu equivalent autonòmic.

Aquesta obligatorietat està recollida en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i afecta a tots els contractistes, autònoms i persones físiques (empresaris individuals) incloses.

Per evitar demores en les contractacions o que algun proveïdor pugui quedar-se fora de termini en un procés de contractació amb l'Ajuntament, recomanem inscriure's en aquest registre com més prompte possible:

http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Patrimonio%20del%20Es...

Aportem un vídeo explicatiu sobre ROLECE amb la intenció d'aclarir dubtes a proveïdors, així com dues guies explicatives de com fer la inscripció i un document resum.

 

MÉS INFORMACIÓ

91 443 0995

https://registrodelicitadores.gob.es

rolece@minhap.es