INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA EN EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DE L'ESTAT (ROLECE)
13/07/2018

A partir del 9 de setembre de 2018 bona part de les contractacions realitzades per les administracions públiques requeriran que les empreses participants estiguin inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE) o el seu equivalent autonòmic.

Aquesta obligatorietat està recollida en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i afecta a tots els contractistes, autònoms i persones físiques (empresaris individuals) incluídas.

Per evitar demores en les contractacions o que algun proveïdor pugui quedar-se fora de termini en un procés de contractació amb l'Ajuntament, recomanem inscriure's en aquest registre al més aviat possible:

http://www.hacienda.gob.es/es-es/areas%20Tematicas/Patrimoni%20de el%20És...

Aportem un video explicatiu sobre ROLECE amb la intenció d'aclarir dubtes a proveïdors, així com dues guies explicatives de com fer la inscripció i un document resumeixen.n.