Punt d'Informació Cadastral (PIC)

Els Punts d'Informació Cadastral són oficines autoritzades per la Direcció General del Cadastre en diferents Organitzacions Públiques i Institucions, fonamentalment en Ajuntaments, on els ciutadans poden accedir a la informació cadastral. L'Ajuntament del Puig de Santa Maria en col·laboració amb la Gerència Territorial de Cadastre ofereix aquest servei a través del departament de Planificació Territorial des d'on s'atenen les consultes i s'emeten els certificats.

Així mateix, i amb la finalitat d'estendre el servei a la ciutadania també s'estan atenent consultes relacionades amb tràmits ordinaris d'alteració de titularitat d'immobles.

 

SERVEIS QUE DONEN:

 

A qualsevol ciutadà:

  • Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.

 

Als titulars cadastrals o als seus representants degudament autoritzats (formularis de sol·licitud i model d'autorització):

  • Certificació de la circumstància de no figurar com a titular cadastral.
  • Consulta i certificació de dades cadastrals protegides (nom, cognoms, raó social, NIF, domicili i valor cadastral) i no protegits relatius als immobles de la seva titularitat

 

UBICACIÓ:

Departament de Planificació Territorial de l'Ajuntament del Puig de Santa Maria

Plaça de l'Ajuntament, 1

46540 El Puig de Santa Maria