PLANIFICACIÓ TERRITORIAL (URBANISMO)

ACTIVITAT I FUNCIONS:

- Tramitació de Llicències d'obres.

- Obra major (edificació, demolicions, instal·lació de grua, moviments de terres, obres en façanes, casa d'eines, magatzem agrícola) .

- Segregació i parcel·lació.

- Primera ocupació d'Immobles.

- Emissió d'informes urbanístics.

- Expedicions de cèdules d'habitabilitat de primera i posteriors ocupacions.

- Tramitació d'expedients d'ocupacions de via pública.

- Tramitació d'expedients de disciplina urbanística.

- Atenció a queixes diverses relacionades amb deficiències urbanístiques.

- Realització de projectes municipals.

- Memòries valorades.

- Instruments de planejaments i gestió urbanística.

 

ANUNCIS:

PROJECTE DE REPARCELACIÓ SP5 SP6 (PLATJA)