Bienestar Social

 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL

A. PROGRAMES I SERVICIS QUE ES PRESTEN:

1. SERVICI D'INFORMACIÓ

-Informació, valoració i orientació: primera atenció tècnica al ciutadà, a partir de la qual es facilita l'accés als recursos socials existents.

-Elaboració d'informes socials per a diferents tràmits administratius: comissió de servici, renda activa d'inserció, sol·licitud de centre específic, ajudes per a emigrants retornats, informe d'arrelament social, informe d'adequació de la vivenda, informe d'inserció laboral, etc.

-Informació i/o tramitació de sol·licituds d'ajudes, prestacions i subvencions de:

-Departament de Benestar Social de l'Aj.:

·Servicio Municipal d'Ajuda a Domicili

·Places d'Emergència Social en Residència La Saleta

·Programa d'Emergència Social

·Servicio Especialitzat d'Atenció a la Família i la Infància

·Guardería Laboral

·Beques de menjador (juny-juliol)

·Beques de guarderia (juny-juliol)

·Menjar a casa

-Administració autonòmica (conselleries):

·Renta bàsica d'emancipació (Benestar Social)

·Títol de família nombrosa (Benestar Social)

·Pensions no contributives de jubilació i minusvalidesa (Benestar Social)

·Renta garantida de ciutadania (Benestar Social)

·Valoración del grau de discapacitat (Benestar Social)

·Ajudes i prestacions econòmiques individualitzades per a les persones amb discapacitat (desembre-gener) (Benestar Social)

·Places en residència de majors, centres de dia i estades de respir familiar (Benestar Social)

·"No estigues a soles en Nadal" (novembre-desembre) (Benestar Social)

·Tarjeta sanitària per a persones amb escassos recursos (Sanitat)

·Reembossament  de material ortoprotètic (Sanitat)

·Ajudes al lloguer (Vivenda)

·Prestación per fill a càrrec (Seguretat Social)

·Teleassistència (Diputació)

·Etc.

-Altres organismes:

·Assistència jurídica gratuïta (Justícia)

·Viviendas de l'Institut Valencià de Vivenda (IVVSA)

·Etc.

2. FAMÍLIA I INFÀNCIA

-Orientació i atenció familiar.

-Guarderia laboral.

-Beques de menjador i guarderia (convocatòria anual regulada per mitjà d'ordenança municipal).

-Informació sobre acolliment familiar i adopcions de menors.

-Valoració i intervenció en problemàtiques relacionades amb la família i la infància: menors en situació de risc social, violència domèstica, absentisme escolar, etc.

-Seguiment dels acolliments en família extensa.

-Derivació i coordinació amb el Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i la Infància (SEAFI) de la Mancomunitat de l'Horta Nord.

-Servici Municipal de Suport Domiciliari.

3. DONA

- Atenció situacions de violència de gènere.

-Informació, tramitació i derivació a recursos especialitzats: Centre Dona 24 Hores, SEAFI, Casa d'acollida, Teleassistència per a víctimes de violència de gènere, etc.

-Informació i tramitació d'estades de temps lliure per a dones soles amb fills a càrrec seu.

-Organització de la Setmana de la Dona.

4. PERSONES MAJORS

-Servici Municipal de Suport Domiciliari.

-Programa “Menjar a casa”.

-Ajudes municipals de desenrotllament personal per a les persones majors: audiòfons, grues i ajudes tècniques que faciliten la seua autonomia (no previstes en el sistema sanitari).

-Tramitació de places d'Emergència Social en Residència La Saleta.

-Informació i tramitació de:

-Programa de Termalisme Social (IMSERSO i Generalitat Valenciana)

-Programa de Vacacions per a majors (IMSERSO i Generalitat Valenciana)

-Programa "Sona La Dipu"

-Bonificacions en subministraments per a majors i pensionistes

-Targeta cultural de la Tercera Edat

-Targeta de transports interurbans

5. PERSONES AMB DISCAPACITAT I AMB PROBLEMES DE SALUT MENTAL

-Servici Municipal de Suport Domiciliari

-Targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

-Informació i tramitació d'ajudes, prestacions i subvencions d'altres administracions públiques.

6. PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL

-Ajudes econòmiques de caràcter extraordinari  destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones afectades per un estat de necessitat.

-Renda garantida de ciutadania.

-Intervenció i seguiment de problemàtiques socials d'urgent necessitat.

-Compliment de penes de treballs en benefici de la comunitat.

-Places d'Emergència Social en Residència La Saleta (en coordinació amb programa de majors).

7. PERSONES IMMIGRANTS

-Elaboració d'informe d'arrelament social.

-Elaboració d'informe de vivenda.

8. SERVICI MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

-Informació i assessorament tècnic en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència.

-Tramitació i gestió de sol·licituds de valoració de la situació de dependència.

-Elaboració de l'informe social.

-Negociació i proposta del Programa Individual d'Atenció de les persones en situació de dependència.

-Seguiment de les prestacions i servicis assignats a les persones en situació de dependència.

-Execució de totes les directrius de la Conselleria de Justícia i Benestar Social en matèria de dependència.

B. QUALITAT EN EL SERVICI

QUEIXES I SUGGERIMENTS: Els ciutadans tenen dret a presentar queixes i suggeriments sobre els servicis prestats per este Departament. Per a facilitar l'exercici d'este dret s'utilitzarà una instància general que es troba a disposició dels ciutadans en el Registre Municipal, en el Centre García Lorca o en la pàgina web municipal.

REGIDORA: MAITE SÁNCHEZ GUZMÁN

Horari d'Atenció al ciutadà, Dimecres de 10:00 a 13:00h., en l'Ajuntament per mitjà de cita prèvia cridant al telèfon de l'Ajuntament (96 147 00 03) o al Centre Garcia Lorca.